Celem Stowarzyszenia jest profilaktyka i promocja zdrowia, zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, turystyki i rekreacji ruchowej, upowszechnianie kultury fizycznej, pomoc społeczna i specjalistyczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym niepełnosprawnym, uzależnionym, współuzależnionym, oraz z problemem przemocy , przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, wyrównywanie szans rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem, organizacja specjalistycznych form wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin , działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kultury, pielęgnowanie tradycji narodowej, działania na rzecz ochrony dóbr kultury polskiej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja i organizacja wolontariatu., działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami, jednostkami administracji publicznej i organizacjami w zakresie zgodnym z wymienionymi celami.