Human Rights and Roll

Human Rights and Roll” to wymiana młodzieży, która odbyła się w Wieliczce w dniach 17- 26.09.2021 roku. W wymianie wzięli udział młodzi ludzie w wieku 18-25 lata z Grecji, Slowacji, Cypru, Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Polski. Po 5 uczestników wraz z liderami.

Tematem projektu są prawa człowieka z perspektywy historii muzyki estradowej, jaką jest Rock and Roll. Podczas wymiany korzystaliśmy z pozaformalnych metod nauczania, takich jak prezentacje, warsztaty, praca w grupach, dyskusje, debaty, symulacje i  improwizacje teatralne  z elementami Theater of Oppressed.

 Dzięki projektowi wypromujemy w środowiskach lokalnych uczestników wartości związane z prawami człowieka. Odbiorcy rozwiną swoje kompetencje z wielu dziedzin – od kompetencji związanych ze świadomością kulturową, kompetencji językowych, przez kompetencje informatyczne, aż do kompetencji społecznych .

W szczególności podniesie się poziom asertywności oraz wiara we własne możliwości. Kształtujemy umiejętność dążenia do celu, time management, kompetencje związane z empatią i tolerancją , umiejętność współpracy w międzynarodowej grupie, zdolność koncentrowania się nad osiągnięciem rezultatów,  prawo do własnej ekspresji.

Ponad to uczestnicy rozwiną swoje talenty artystyczne oraz muzyczne na profesjonalnym poziomie. Zacieśniona zostanie integracja grupy oraz zbudowane wspólne plany promocji pokoju na świecie poprzez wspólne działania artystyczne.